งานพัฒนาคุณภาพ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม " มหกรรมคุณภาพคู่คุณธรรม ครั้งที่ 4 "
สถานที่ ห้องประชุมม่วงมณี และทางเชื่อมหน้าอาคารโภชนาการ
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 วันที่ 24 กันยายน 2563
วิสัยทัศน์
" โรงพยาบาลชั้นนำด้านคุณภาพ
คู่คุณธรรมที่
ผู้ใช้บริการไว้วางใจ "
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
" Humanized Healthcare "

การดูแลด้วย ความเป็นมนุษย์
ค่านิยมองค์กร
" ยิ้มรับคนไข้
ใส่ใจรักษา
ทีมร่วมพัฒนา
สร้างศรัทธาสู่ชุมชน "
อัตลักษณ์
" รับผิดชอบ "
" ซื่อสัตย์ "
" เสียสละ "
เข็มมุ่งปี 2563
1
เพิ่มประสิทธิภาพการ ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
2
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
3
ส่งเสริมการสร้างความสุขในการทำงานของบุคลากร
4
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
เข้าสู่หน้าเวปไซต์โรงพยาบาล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี