วิสัยทัศน์
" โรงพยาบาลชั้นนำด้านคุณภาพ
คู่คุณธรรมที่
ผู้ใช้บริการไว้วางใจ "
สมรรถนะหลัก
" ความสามารถการจัดบริการตามศักยภาพ
รพ. ระดับ M2 ครอบคลุมสาขาหลัก "
ค่านิยมองค์กร
" ยิ้มรับคนไข้
ใส่ใจรักษา
ทีมร่วมพัฒนา
สร้างศรัทธาสู่ชุมชน "
อัตลักษณ์
" รับผิดชอบ "
" ซื่อสัตย์ "
" เสียสละ "
เข็มมุ่งปี 2567
1
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉินโรค Sepsis
2
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉินโรค Stroke
3
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย TB
4
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง