ข้อชี้แจ้งในการลงทะเบียนนัดการรักษาล่วงหน้าทางออนไลน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19


  • สามารถลงทะเบียนนัดรักษาล่วงหน้าในเวลาราชการ วันละ 1 ท่าน โดยเปิดให้ลงทะเบียนนัดล่วงหน้าไม่เกิน ๑ เดือน ( จำนวนรับนัดอาจมีการเปลี่ยนแปลง )

  • การลงทะเบียนนัด เปิดให้บริการนัดออนไลน์ในคลินิกแพทย์แผนไทย กายภาพ ทันตกรรม ณ ปัจจุบันนี้

  • การลงทะเบียนนัด ให้ระบุรายละเอียดข้อมูล ดังนี้คือ

  • ชื่อ สกุล

  • เลขประจำตัวตามบัตรประชาชน (เลข ๑๓ หลัก )

  • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

  • ให้บริการเฉพาะบุคคลตามชื่อ – สกุลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิในการนัดให้บุคคลอื่นได้

  • ระบบลงทะเบียนนัดล่วงหน้าเปิดให้รับบริการได้เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น

  • กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ๐๓๔ – ๖๑๑๐๓๓ ต่อ ๑๒๑๔ , ๑๔๑๖ ในวันและเวลาราชการ